Privacyverklaring

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent dat voor U

Bureau Inkomens Beheer b.v. , hierna te noemen BIB b.v., verwerkt persoons- en financiële gegevens van haar klanten. Om ons werk als bewindvoerder, curator, mentor of budgetbeheerder, naar behoren te kunnen uitvoeren is dit noodzakelijk.

Wij dienen zorgvuldig en correct met deze gegevens om te gaan en in de onderstaande verklaring kunt U lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken / bewaren wij

Persoonsgegevens en financiële gegevens welke noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en woonplaats;
 • Betaalgegevens en banktransacties;
 • Gegevens van uw inkomen;
 • Gegevens van uw vermogen (indien van toepassing, b.v. een eigen woning);
 • Gegevens van de belastingdienst (aangiften/ beslissingen);
 • Gegevens met betrekking tot uw schulden;
 • Gegevens van mogelijk inwonende personen (denk aan partner, kinderen / kostganger).

Bijzondere gegevens

Naast de normale persoonsgegevens kan het ook zijn dat wij bijzondere gegevens over U registreren/ ontvangen en verwerken van derden of van U zelf, indien U gebruikt maakt van onze diensten. Door BIB b.v. worden als bijzondere gegevens gebruikt:

 • Medische gegevens. (Bij bewindvoeringen, mentorschappen /curatelen m.b.t. opmaken van verslagen voor de Rechtbank en of om b.v. aan te geven of iemand in staat is de jaarlijkse financiële verantwoording te begrijpen/ controleren). Verwerken van de gegevens. De gegevens welke wij registreren/ verwerken worden gebruikt voor de navolgende zaken:
 • BIB b.v. verwerkt de persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is (toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting e/o een gerechtvaardigd belang);
 • Aanvragen van een onderbewindstelling, curatele of mentorschap en het correct kunnen uitvoeren van deze taak conform de bestaande wetgeving;
 • Contacten/ informeren van cliënt alsmede indien van toepassing de betrokken hulpverleners, begeleiders, schuldhulpverleners, schuldeisers of anders betrokkenen (derden).

Opslag van gegevens

 • Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch beveiligde omgeving, op papier (dossier) alsmede in diverse softwaresystemen welke BIB b.v. gebruikt. Door BIB b.v. worden de navolgende systemen gebruikt:
 • ABS (registreren van persoons- bijzondere gegevens, betaalgegevens alsmede het maken van verslagen en correspondentie met de Rechtbanken). Inloggen van buitenaf is niet mogelijk bij dit systeem;
 • Office 365/ Microsoft b.v. (ten behoeve van o.a. e-mailverkeer;
 • Acces Online van ABN-AMRO, (voor het doen van uw betalingen);
 • Back-up systeem (middels beveiligde verbindingen);
 • Aangifte programma Belastingdienst Elsevier;
 • Op onze Website worden geen gegevens verzameld e/o “Cookies” gebruikt;
 • CTAG Nederland, voor het onderhoud van ABS (software- en hardware matig).

Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden conform de wettelijke bepalingen bewaard voor de duur van 7 jaren, gerekend vanaf de dag na beëindiging van onze dienstverlening.

Delen van gegevens

Gegevens worden door BIB b.v. waar nodig met derden gedeeld indien dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit heeft betrekking op b.v. het opmaken van jaarrekeningen, vijfjaarlijkse verslagen, mentorschaps- en curatele verslagen, voor de rechtbank. Daarnaast worden gegevens gedeeld met (indien van toepassing) mogelijke schuldeisers e/o betrokken hulpverleners. Voorts worden gegevens gedeeld met de accountants welke een jaarlijkse controle uitoefenen op de juistheid van de financiële en andere gegevens conform de opgelegde wettelijke verlichting in deze. Zij hebben in deze een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

BIB b.v. beveiligd gegevens om misbruik, verlies of onbevoegde toegang of handelingen met uw gegevens tegen te gaan. BIB b.v. maakt hiervoor o.a. gebruik van CTAG Nederland. Met deze is een verwerkersovereenkomst hierover gesloten. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn, verzoeken wij U om contact op te nemen met ons kantoor.

Website / Cookies

Op/middels onze Website worden geen gegevens verzameld e/o gebruik gemaakt van “Cookies”.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mochten deze niet correct zijn, zullen wij deze aanpassen en als het niet nodig is om deze te bewaren zullen wij ze verwijderen. Indien U bezwaar maakt tegen het verwerken van sommige gegevens, kan het echter zijn dat BIB b.v., hieraan niet kan voldoen omdat deze gegevens te maken hebben met een rechtsvordering of dat BIB b.v. gegronde redenen heeft om deze gegevens te verwerken, welke op dat moment zwaarder wegen dan uw rechten, vrijheden of mogelijke belangen. Om uw gegevens in te zien kunt U een persoonlijk verzoek sturen naar:

Per mail: info@bureauinkomensbeheer.nl

Per post naar: Bureau Inkomens Beheer b.v., t.a.v. Privacy, Postbus 164, 6440 AD Brunssum.

 

Privacy verzoek