Bewindvoering

Wanneer je niet (meer) in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel uitspreken het zogenaamde beschermingsbewind. Er kunnen verschillende oorzaken zijn die tot een dergelijk besluit leiden. Er kan sprake zijn van een psychische dan wel verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom of verslaving al dan niet gepaard met problematische schulden waardoor de maatregel nodig is. Het komt ook steeds vaker voor dat er alleen sprake is van problematische schulden. Ook dan kan de kantonrechter besluiten dat deze beschermingsmaatregel nodig is.

Onder toeziend oog van de kantonrechter zal de de bewindvoerder het beheer van de financiële zaken van de betrokkene over nemen. Dit gaat zowel over het geld alsook de goederen van de betrokkene. Bureau Inkomens Beheer neemt de verantwoordelijkheid voor deze zaken over maar zal dit toch zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene doen. Op deze manier ontstaat er rust en worden (nieuwe) schulden voorkomen. De betrokkene kan niet meer zelf over zijn of haar inkomensten of vermogen beschikken maar blijft wel handelingsbekwaam.

Welke taken zal Bureau Inkomens Beheer uitvoeren als bewindvoerder:

  • het bewaken van alle inkomsten
  • het betalen van alle vaste lasten
  • contact leggen en onderhouden met instellingen
  • afsluiten van verzekeringen
  • verzorgen van de belastingaangifte
  • het behandelen van de post
  • het helpen bij het aanvragen van uitkeringen, kwijtscheldingen en toeslagen

Mentorschap

Het komt steeds vaker voor dat metn door fysieke of psychische problemen niet (meer) in staat is om op te komen voor zijn of haar persoonlijke belangen op het gebied van zorg en welzijn. Normaal gesproken nemen familieleden of vrienden deze taken op zo’n moment over. Maar wat gebeurt er dan als er geen familieleden of vrienden zijn? Of dat ze er wel zijn maar de zorg niet goed afgestemd krijgen omdat ze onderling verdeeld zijn. In dit soort gevallen kan een mentor uitkomst bieden. Een mentor is onpartijdig en stelt de belangen van de cliënt voorop.

Bureau Inkomens Beheer kan in deze gevallen optreden als mentor – wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger- om uit naam van de betrokkene goed en adequat te handelen. Onze mentoren zijn betrokken, integer, deskundig en zullen altijd met respect handelen. De benodigde zorg wordt optimaal en doeltreffend afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van de betrokkene.

Omdat mentorschap bijna altijd van permanente duur is, werken wij vanaf het begin aan een intensieve vertrouwensrelatie. Voor alles wat een mentor doet geldt een geheimhoudingsplicht. Er zal dus nooit informatie aan derden verstrekt worden behalve als dit in het belang is van de betrokkene of dat dit voor de wet vereist is.

Curatele

Wanneer je niet in staat bent om je eigen financiële en persoonlijke zaken te regelen en bewindvoering en mentorschap is niet voldoende kan de rechter besluiten de beschermende maatregel curatele in te stellen. Wanneer de kantonrechter iemand ‘onder curatele stelt’ wordt hij of zij handelingsonbekwaam verklaard. Een curator beslist vanaf dat moment over zijn/haar geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Uiteraard in het belang van de cliënt en waar mogelijk in samenspraak met de betrokkene.

Het onder curatele stellen is een zeer ingrijpende juridische maatregel en zal dan ook niet makkelijk worden opgelegd. De rechtbank zal altijd een gegronde reden willen hebben voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd. Gegronde redenen kunnen zijn de aanwezigheid van een een geestelijke stoornis of een gewoonte van drank en/of drugs misbruik.  De situatie met zodanig zijn, dat de betrokkene zijn/haar eigen belangen niet meer behoorlijk kan waarnemen en/of de veiligheid van anderen of zichzelf in gevaar brengt.

Bureau Inkomens Beheer zal als curator de belangen van de client behartigen. Hierbij wordt er op financieel gebied zorg gedragen voor het betalen van de rekeningen en zullen, indien aanwezig, de schulden worden aangepakt. Ook worden de persoonlijke zaken behartigd en wordt er gezorgd dat de betrokkene de juiste invulling  krijgt op het gebied van zorg.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is de lichtere dienst die Bureau Inkomens Beheer aanbied. Budgetbeheer is namelijk geen maatregel die door de kantonrecht wordt opgelegd maar een dienst die wij aanbieden. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële zaken en wij ondersteunen u bij het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Budgetbeheer is bedoeld voor de mensen die geen problematische schulden hebben maar wel graag ondersteuning krijgen bij de financiën.

Wij als budgethouder zullen u adviseren in het maken van keuzes omtrent de financiën. Ook zijn wij er om u te helpen met de zaken waar u niet uitkomt of zaken die u zelf niet begrijpt. Aangezien wij er zorg voor dragen dat uw vaste lasten (tijdig) betaald worden is de kans op betalingsachterstand en nieuwe schulden erg klein.

Aangezien wij geen beschikking hebben vanuit de rechtbank is het dus van belang dat u wijziging zelf aan ons doorgeeft. U blijft hier immers ook zelf verantwoordelijk voor! Denk hierbij aan de wijziging van de huur of de hoogte van het voorschotbedrag van de gas/elektra rekening. Daarbij is het van belang dat u de nota’s tijdig bij ons aanlevert aangezien u de post (zelf) thuis zult blijven ontvangen.

Belangrijk is dat u zelf blijft zorgen voor inkomen. Dat betekent niet alleen uit inkomen maar ook voor het aanvragen van toeslagen, kinderbijslag etc. Ook blijft u zelf verantwoordelijk voor het doen van de inkomstenbelasting aangiftes bij de belastingdienst.